Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

Εκπαιδευτικά Τμήματα 2022-2023

 

Αγορά εισιτηρίων - Πληροφορίες

Αγορά εισιτηρίων από τη Γραμματεία της Κ.Ε.Π.Α

Χώρος Τεχνών
3ος όροφος
Δ/νση : Π.Μελά και Μπιζανίου

Μέρες και ώρες :
Δευ-Πα 8.00 – 15.00

Τηλ επικοινωνίας
23310 78100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού 2014-2015 PDF Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθ. 11/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.
Αριθ.αποφ. 71/14  

 Π ε ρ ί λ η ψ η
«Έγκριση ή μη πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού 2014-2015»
Σήμερα 24 Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, στα γραφεία της επιχείρησης (Χώρος Τεχνών) ύστερα από την με ημερομηνία 21/10/14 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με την 43254/31.07.2007(ΦΕΚ 1492/Β/17.08.2007) απόφαση του ΥφΕΣΔΔΑ.
Διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο κ. Πρόεδρος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί του συνόλου 11 μελών βρέθηκαν 9 παρόντα  μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σοφιανίδης Γιώργος, Λυκοστράτης Βασίλης, Ιακωβίδου Ευγενία, Τσιαμήτρος Νικόλαος, Παπαδίνα Πετρούλα, Γεωργιάδου Παρθένα, Παπαδοπούλου Μαρία, Σιακαβάρας Αθανάσιος, Ταρατσίδης Δημήτριος,

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κούτρας Χρήστος, Τρανίδης Μιχάλης

Στο συμβούλιο παραβρέθηκε  και ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΠΑ Σαββουλίδης Δημήτρης

Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προκήρυξης για τις προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της επιχείρησης με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις παρουσιάσεις όπως είχε οριστεί στις αποφάσεις: 64/14,65/14,66/14, καθώς και στην σχετική νομοθεσία.  Δεν βαθμολογήθηκαν για ορισμένες θέσεις οι υποψήφιοι που δεν διέθεταν το αναγκαίο από την προκήρυξη τίτλο σπουδών.

Ο σχετικός πίνακας κατάταξης ανά θέση με την αναλυτική βαθμολογία παρουσιάζεται παρακάτω.  Έτσι με βάση τον πίνακα κατάταξης και τους μαθητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή η ΚΕΠΑ θα κάνει την πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.  Υπενθυμίζεται ότι με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/63/9539/16-4-2014 απόφαση της επιτροπής του αρ.2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄) έχουν εγκριθεί 34 θέσεις για διάφορες ειδικότητες και σε καμία περίπτωση ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων δεν θα υπερβεί τα 34 άτομα.  

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία το ΑΣΕΠ θα ελέγξει την διαδικασία είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην προκήρυξη καθώς και για την τήρηση κανόνων δημοσιότητας, διαφάνειας κλπ.    

Ο πίνακας κατάταξης έχει ως εξής: (κάντε κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο pdf)


Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2.-Την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης
αποφασίζει ομόφωνα     
1) Εγκρίνει τον πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 όπως στην εισήγηση.
2) Εγκρίνει  την πρόσληψη των ανωτέρω με τις αντίστοιχες ειδικότητες, των οποίων ο αριθμός θα εξαρτηθεί από τις εγγραφές των μαθητών στα τμήματα και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους 34. Η ημερομηνία πρόσληψης θα είναι η ημερομηνία αναγγελίας της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας  σύμφωνα με την σειρά του πίνακα κατάταξης και να ρυθμίσει κάθε σχετική λεπτομέρεια τόσο τις αρχικές όσο και τυχόν επόμενες σε αντικατάσταση αποχωρούντος εκπαιδευτικού προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφιανίδης Γεώργιος     


Η Γραμματέας του ΔΣ
Μυλωνά Όλγα

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια,  24/10/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφιανίδης Γεώργιος

 
Περίληψη Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. PDF Εκτύπωση
ΑΔΑ: 7410ΟΕΘΦ-Ε5Χ

Βέροια, 30/9/14

Αρ. πρωτ. 749
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/63/9539/16-4-2014 απόφαση της επιτροπής του αρ.2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄) και τις υπ’ αριθμ. 64/14,65/14,66/14, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριάντα τέσσερα (34) άτομα προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέλευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2014-2015 και ειδικότερα: διευθυντή του δημοτικού ωδείου Βέροιας, καλλιτεχνικού διευθυντή της σχολής χορού, καθηγητών πιάνου, κιθάρας, καθηγητών σχολής εγχόρδων (βιολιού, βιολοντσέλου) καθηγητών πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, φλάουτου τρομπέτας), καθηγητών υποχρεωτικών και  ειδικών θεωρητικών  μαθημάτων, καθ. μονωδίας, καθ. βυζαντινής μουσικής, μαέστρου χορωδίας, δασκάλων μουσικής προπαιδείας/ μουσικοκινητικής  αγωγής, καθ. Σύγχρονου τμήματος μουσικής (ακορντεόν, αρμονίου, ηλεκτρικής κιθάρας, ντραμς), δασκ. μπουζουκιού, μαέστρων φιλαρμονικής, συνοδού μπαλέτου, καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού, δασκ. λάτιν χορών,  δασκ. Hip –hop χορού,  καθ. ζωγραφικής,  καθ. βιτρώ, καθ. κοσμήματος, καθ.  Κατασκευών, καθ.παραδοσιακών χορών.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο . 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού αναφέρονται λεπτομερώς στις υπ’ αριθμ. 64/2014, (ΑΔΑ: ΩΣΚ1ΟΕΘΦ-1ΩΤ), 65/2014 (ΑΔΑ: 6ΟΙΕΟΕΘΦ-Ψ4Δ), 66/2014 (ΑΔΑ: ΩΛ3ΥΟΕΘΦ-ΙΘΖ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ που είναι αναρτημένες, στο site: www.veriaculture.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον Δήμο Βέροιας.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (κ. Βέρρος), 2331078105 (κ. Μυλωνά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο (δηλαδή έως 10/10/2014, ώρα 14.00). 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής που θα εισηγηθεί για τους υποψηφίους στις 13/10/14 ή 14/10/14 και ώρα που θα τους υποδειχθεί, στον Χώρο Τεχνών. 

Ακολουθούν οι προκυρήξεις αναλυτικά 

Έγκριση ή μη προκήρυξης συνεργατών Σχέδιο προκήρυξης για την καλλιτεχνική διεύθυνση του ωδείου Έγκριση ή μη σχεδίου προκήρυξης για την καλλιτεχνική διεύθυνση της σχολής χορού
 
  Ο πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
  Σοφιανίδης Γιώργος 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2014 - 2015 PDF Εκτύπωση

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ      

• Έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ’όσον αυτά εξοφληθούν έως 31 Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους. Η έκπτωση αυτή ισχύει για όλα τα τμήματα. 

• Έκπτωση 40% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ’ όσον κάποιος φοιτά ο (η) ίδιος ή ο (η) σύζυγος σε ένα ή περισσότερα τμήματα ή φοιτά ο (η) ίδιος και ένα ή περισσότερα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα και ο γονέας είναι πολύτεκνος. Η έκπτωση αυτή ισχύει εφόσον όλα τα  παιδιά ή ο (η) σύζυγος είναι εξαρτώμενα και για όσο καιρό είναι. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται κατά αναλογία (όχι πλήρη) με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα β) τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές η σχολεία ή ΙΕΚ του εσωτερικού ή εξωτερικού  γ) τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. δ) τα άγαμα τέκνα εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. ε) τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που είναι τέκνα του πολύτεκνου στ) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και κάθε άλλου σχετικού δικαιολογητικού. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 30.000€.

• Έκπτωση 40% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ’ όσον κάποιος φοιτά ο(η) ίδιος ή ο(η) σύζυγος σε ένα ή περισσότερα τμήματα ή φοιτά ο(η) ίδιος και ένα ή περισσότερα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα και ο γονέας είναι τρίτεκνος. Η έκπτωση αυτή ισχύει εφόσον όλα τα  παιδιά ή ο(η) σύζυγος είναι εξαρτώμενα και για όσο καιρό είναι. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται κατά αναλογία (όχι πλήρη) με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα β) τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές η σχολεία ή ΙΕΚ του εσωτερικού ή εξωτερικού  γ) τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. δ) τα άγαμα τέκνα εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. ε) τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που είναι τέκνα του τρίτεκνου στ) ο(η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και κάθε άλλου σχετικού δικαιολογητικού. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 25.000€.

• Έκπτωση 25% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για κάθε τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτό που κατά την στιγμή της εγγραφής οι γονείς του είναι διαζευγμένοι ή έχει εν ζωή έναν μόνο γονέα ή κανέναν και είναι άγαμο και ανήλικο έως 18 ετών. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 15.000€. Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους.   

• Έκπτωση 25% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για κάθε άνεργο ή για οποιοδήποτε άγαμο και ανήλικο έως 18 ετών, που είτε ο ένας γονέας του είτε και οι δύο είναι άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την στιγμή της εγγραφής του. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 15.000€. Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους και κάρτας ανεργίας.   

• Έκπτωση 15%  στο συνολικό ποσό των διδάκτρων, όταν κάποιος φοιτητής φοιτά σε ένα ή περισσότερα τμήματα.  Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση π ρ ό σ φ α τ η ς  βεβαίωσης φοίτησης. 

• Κλιμάκια εκπτώσεων 

Μέχρι 350,00€ καμία έκπτωση          
Από 350,01– 705,00€ έκπτωση 5%   
Από 705,01€ - 1.057,00€ έκπτωση 8%  
Από 1.057,01€  και άνω έκπτωση 10%
Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν αν κάποιος φοιτά ο ίδιος σε περισσότερα από ένα τμήματα ή φοιτά ο ίδιος ή και ένα ή περισσότερα από τα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Η έκπτωση αυτή γίνεται πάντα στο τέλος της περιόδου και αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις.  Δεν συνυπολογίζονται εξέταστρα, συμμετοχή σε σεμινάρια και ότι άλλο προκύψει αλλά μόνο δίδακτρα 
 
• Λοιπές Ρυθμίσεις:        
1. Εφόσον κάποιος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τα δίδακτρα έως την αρχή της επόμενης εκπαιδευτικής χρονιάς (δηλαδή το αργότερο μέχρι 15/8 της επόμενης χρονιάς) δεν ισχύει καμία έκπτωση μετά.
2. Με την εγγραφή στα τμήματα της επιχείρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά το ποσόν των 15,00€ ως εγγραφή. Το ποσόν αυτό αποτελεί τμήμα των διδάκτρων και δεν επιστρέφεται. Μη καταβολή των 15,00€ δε σημαίνει τίποτα και δε θεωρείται ότι έγινε εγγραφή. 
3. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση διπλή έκπτωση, δηλαδή έκπτωση για δύο λόγους, αλλά η πιο συμφέρουσα για τον πελάτη.
Με την εγγραφή και την φοίτηση στα τμήματα της επιχείρησης όλοι οι παραπάνω όροι γίνονται αυτόματα αποδεκτοί από τον μαθητή και τους κηδεμόνες του. 
4. Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση των μαθημάτων από εκείνους που δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους (της προηγούμενης χρονιάς) δηλαδή το αργότερο έως τις 15/9 της επόμενης εκπαιδευτικής χρονιάς 
                       
Εξόφληση δόσεων
1η δόση, 20-31 Οκτωβρίου 
2η δόση, 20-30 Νοεμβρίου 
3η δόση, 20-31 Δεκεμβρίου 4η δόση, 20-31 Ιανουαρίου 
5η δόση, 20-28 Φεβρουαρίου 
6η δόση, 20-31 Μαρτίου 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Α΄ προκατακρτική, Β΄προκαταρκτική, Α΄κατωτέρα, Β΄κατωτέρα
εβδομαδιαίως 2Χ20΄ όργανο
 
Γ΄κατωτέρα, Α΄μέση, Β΄μέση, Γ΄μέση
εβδομαδιαίως 2Χ30΄ όργανο
 
Α΄ ανωτέρα, Β΄ ανωτέρα, Γ΄ ανωτέρα
εβδομαδιαίως 2Χ40΄ όργανο  
 
Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα μουσικής τα οποία γίνονται ομαδικά, μία ή δύο φορές την εβδομάδα. 
Οι μαθητές Ανωτέρας παρακολουθούν επιπλέον το μάθημα Μουσικής Δωματίου (τρία χρόνια) ενώ οι μαθητές Ανωτέρας και το μάθημα της Prima Vista (δύο χρόνια).  
Στην Ορχήστρα συμμετέχουν υποχρεωτικά όσοι μαθητές φοιτούν  στο τμήμα φλάουτου, κλαρίνου, τρομπέτας από την  Β΄ Κατωτέρα και μαθητές βιολιού, βιολοντσέλου από την Γ΄ Κατωτέρα μέχρι το τέλος των σπουδών τους. 
Το μαθητολόγιο Α΄ εξαμήνου ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου και στην συνέχεια αποστέλλεται στο Υ.Π.Α.. 
Υπογραμμίζουμε ότι, όλοι οι μαθητές- παλαιοί και νέοι- του Ωδείου θα πρέπει μέχρι 15 Οκτωβρίου να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους απευθυνόμενοι στην Γραμματεία του Ωδείου.  Σε αντίθετη περίπτωση, η διεύθυνση του Ωδείου δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη ή μη εγγραφή κάθε μαθητή στο Μαθητολόγιο.  Το ίδιο ισχύει και για το Μαθητολόγιο Β΄ εξαμήνου με τελική ημερομηνία υποβολής της εγγραφής την 5η Φεβρουαρίου.
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ    
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α’ ΘΕΩΡΙΑΣ + Α’ ΣΟΛΦΕΖ + Α’ DICTEE
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β’ ΘΕΩΡΙΑΣ + Β’ ΣΟΛΦΕΖ + Β’ DICTEE
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ’ ΘΕΩΡΙΑΣ + Γ’ ΣΟΛΦΕΖ + Γ’ DICTEE  + ΧΟΡΩΔΙΑ 
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ’ ΣΟΛΦΕΖ + Δ’ DICTEE + ΧΟΡΩΔΙΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ε’ ΣΟΛΦΕΖ + Ε’ DICTEE + Α’ ΑΡΜΟΝΙΑΣ + Α’ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β’ ΑΡΜΟΝΙΑΣ + Β’ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ + ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ’ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
 
• Τα μαθήματα θεωρητικών, όταν ένας μαθητής φοιτά σε τμήματα οργανικής μουσικής, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, 
εκτός από αυτά που αφορούν την φοίτηση στα τμήματα Ειδικού Αρμονίας,  Αντίστιξης, Ενοργάνωσης, Φούγκας και Σύνθεσης.  
• Στην περίπτωση που ο μαθητής συμμετέχει σε: κατατακτήριες, πτυχιακές ή διπλωματικές εξετάσεις καταβάλει
στη γραμματεία εξέταστρα για τη αμοιβή των μελών της επιτροπής. 
• Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται από τις εκάστοτε αναρτημένες ανακοινώσεις της ΚΕΠΑ στους πίνακες ανακοινώσεων που τους αφορούν. 
 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διάρκεια σπουδών 
Μουσική Προπαιδεία (1 Οκτωβρίου - 31 Μαΐου)
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας (15 Σεπτεμβρίου - 30 Ιουνίου) – αναγνωρισμένο πτυχίο 
Σχολή Αρμονίου (15 Σεπτεμβρίου - 30 Ιουνίου) – βεβαίωση σπουδών 
Σχολή Χορού (15 Σεπτεμβρίου - 31 Μαΐου) – βεβαίωση σπουδών
Εργαστήρι Ζωγραφικής, Βιτρώ, Κόσμημα (1 Οκτωβρίου - 31 Μαΐου) – βεβαίωση σπουδών
Παραδοσιακοί χοροί (1 Οκτωβρίου - 31 Μαΐου) – βεβαίωση σπουδών
Φιλαρμονική (15 Σεπτεμβρίου - 15 Ιουνίου) – βεβαίωση σπουδών
 
Ημέρες επίσημων αργιών κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους: 16η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, από 24/12 έως και 7/1, των τριών Ιεραρχών, 25η Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, από Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά, 1η Μαΐου, το Σάββατο πριν την Κ. Δευτέρα (ισχύει μόνο για το ωδείο), Αγίου Πνεύματος.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά στην πραγματοποίηση μαθημάτων τις ημέρες με δύσκολες καιρικές συνθήκες (χιόνια κ.λ.π.) η Κ.Ε.Π.Α. θα εκδίδει κάθε φορά ανακοίνωση. 
Το μάθημα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του μαθητή, ΔΕΝ αναπληρώνεται. 
 
Κάθε μαθητής που διακόπτει την φοίτησή του σε οποιοδήποτε τμήμα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, απαραίτητα θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα την Γραμματεία της Επιχείρησης, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στις χρεώσεις των διδάκτρων. 
 
Η Γραμματεία θα πρέπει να ενημερώνεται και στις περιπτώσεις απλής απουσίας του μαθητή από το μάθημα από τους γονείς ή κηδεμόνες του ανήλικου μαθητή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία τηλ. 23310 /  78100, 78101, 78105 από 7.00-15.00 και 17.30-20.30, Σάββατο 8.00-14.00