ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2020 – 2021 Εκτύπωση
 
Για τη στελέχωση των εκπαιδευτικών τμημάτων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2020- 2021 αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων σύμφωνα με την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 423/27.7.2020, ΑΔΑ: 69ΟΥΟΕΘΦ-55Γ. 
 
 
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ