Προσωρινοί πίνακες προσωπικού Εκτύπωση

Προσωρινοί πίνακες προσωπικού από τις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με την απόφαση 59/18 της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Αποκλεισθέντες Μουσικής 2018

Προσωρινό Εικαστικών 2018

Προσωρινό Μουσικής 2018

Προσωρινό Χορού 2018