Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης για την ενοικίαση κυλικείων Εκτύπωση

Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια, 7-08-2012
Αρ. Πρωτ.: 830
Ταχ. Δ/νση : Μπιζανίου και Παύλου Μελά
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331078107, 2331078101
Πληροφορίες: Πέτρου Ξένια, Πελαλίδης Παναγιώτης 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  Π Ε Ρ Ι  Λ  Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας
επαναδιακηρύσσει σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την ενοικίαση των κυλικείων της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα του Χώρου Τεχνών εμβαδού 18 τ.μ., της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 13 τ.μ. και του Θεάτρου Άλσους «Μελίνα Μερκούρη» (στου Παπάγου) 28 τ.μ., σε έναν ενδιαφερόμενο. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο γραφείο του Προέδρου της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας (2ο όροφος Μπιζανίου και Παύλου Μελά).
 Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης -οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 24/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και την τροποποίηση των άρθρων 3,13 σύμφωνα με την αριθ. 68/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας- από τη γραμματεία, 3ος όροφος, Παύλου Μελά & Μπιζανίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 90,00€.
Η μίσθωση και των τριών κυλικείων είναι κοινή και αδιαίρετη.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη.
Ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 108,00€ σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή όπως αλλιώς ορίζεται στους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης.

 Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία και για να νοικιάσουν τα μίσθια πρέπει να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., πιστοποιητικό δημοτικής φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό ότι δεν οφείλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ