Ηλεκτρική Κιθάρα PDF Εκτύπωση

Πρόγραμμα σπουδών (χρόνος διδασκαλίας): Α΄ Β΄ Γ΄ τάξη, εβδομαδιαίως 2Χ20΄ όργανο

Τα ανάλογα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα αναφέρονται σε επόμενο πίνακα.

Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

Διάρκεια: 25 Σεπτεμβρίου – 24 Ιουνίου