Εκπαιδευτικά Τμήματα 2023-2024

 

Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

 

Kαταστατικό ''Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας - Χρ.Τσολάκης'' PDF Εκτύπωση
Άρθρο 1ο

Σύσταση, Έδρα
1.    Συνιστάται σύλλογος με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ»
2.    Έδρα του συλλόγου ορίζεται η πόλη της Βέροιας.
3.    Ο σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο
Σκοπός
    Σκοποί του συλλόγου είναι :

1.    Η ηθική και υλική ενίσχυση του «Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας – Χρίστος Τσολάκης».
2.    Η παροχή διαρκούς συμπαραστάσεως στη λειτουργία και στον εμπλουτισμό του μουσείου.
3.    Η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή τόσο των μελών του συλλόγου όσο και της κοινωνίας.
4.    Η διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων.
5.    Η διοργάνωση επιμορφωτικών – πολιτιστικών τμημάτων.

Άρθρο 3ο
Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
   
Οι σκοποί του συλλόγου θα επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα:

1.    Με την κρατική στήριξη, τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δωρεές, με την ενθάρρυνση κάθε ατομικής και συλλογικής πρωτοβουλίας, που θα αποβλέπει στον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη του «Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας – Χρίστος Τσολάκης».
2.    Ενίσχυση κάθε προσπάθειας, ώστε να ευρεθούν ή να αποκτηθούν έργα σχετικά με το μουσείο, τα οποία και θα παραδοθούν σ’ αυτό.
3.    Διοργάνωση διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων και επικοινωνία με παρεμφερή σωματεία εσωτερικού και εξωτερικού.
4.    Συμπαράσταση και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του «Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας– Χρίστος Τσολάκης»..


Άρθρο 4ο
Μέλη

1.    Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε :
o    Τακτικά : Αυτά είναι όσοι αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου, μετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του και είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τα τακτικά μέλη μπορούν να εκλεγούν και να εκλέξουν τα όργανα του σωματείου.
o    Επίτιμα : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο και ειδικότερα στο μουσείο. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
2.    Τα μέλη του συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
3.    Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα μητρώα του συλλόγου.
4.    Κάθε εγγραφή αποφασίζετε από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 5ο
Δικαιώματα Μελών

1.    Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται :
1.1     Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το σύλλογο.
1.2     Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
1.3     Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του συλλόγου.
1.4     Να εκλέγονται στα διάφορα όργανα του συλλόγου.
1.5     Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από   την ιδιότητά τους ως μελών του συλλόγου.
1.6     Να αποχωρούν από το σύλλογο ελεύθερα.
2.    Μέλη του συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις  Μελών

1.    Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν :
1.1    Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.
1.2    Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συλλόγου.
1.3    Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του συλλόγου.
1.4    Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο συλλόγου. .
1.5    Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή.
1.6    Να επιδεικνύουν μεταξύ τους αλληλεγγύη.
1.7    Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τους συλλόγους και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
 Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμιά οικονομική επιβάρυνση.
2.    Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τους συλλόγους και το Καταστατικό, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο
Πειθαρχικός Έλεγχος

1.    Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
1.1    Στην επίπληξη.
1.2    Στην προσωρινή αποβολή από το σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
1.3    Στην οριστική του διαγραφή από το σύλλογο.
2.    Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :
2.1    Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού.
2.2    Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.    Η  διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
4.    Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
5.    Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο
Διαγραφή Μελών

1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τους συλλόγους μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το σύλλογο.
2.    Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :
2.1    Αν επί δύο (2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σύλλογο.
2.2    Αν δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τους σκοπούς του συλλόγου, εφόσον παύσουν να πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, ή καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.
3.    Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
4.    Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του, ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο
Πόροι του συλλόγου.

    Πόροι του συλλόγου θεωρούνται :
1.    Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών όπως ορίζονται
2.    Οι προαιρετικές συνδρομές των μελών.
3.    Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του συλλόγου.
4.    Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το σύλλογο. Αυτές γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Άρθρο 10ο
Οικονομική Διαχείριση
1.    Η διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.    Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
3.    Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
4.    Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.    Από τους πόρους κρατείται στο ταμείο του συλλόγου χρηματικό ποσό μέχρι τριακοσίων (300) € και το υπόλοιπο κατατίθεται σε ταμιευτήριο.
6.    Η ανάληψη χρημάτων από ταμιευτήριο ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ταμία.
7.    Οι πληρωμές του συλλόγου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ταμία.
8.    Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από δύο χιλιάδες 2.000) €, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
9.    Σε έκτακτες περιπτώσεις ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του ταμία και του γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι πεντακοσίων (500) € και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση από το Δ.Σ.

Άρθρο 11ο
Γενική  Συνέλευση

1.    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου.
2.    Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του συλλόγου.
3.    Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και έκτακτα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.    Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική  Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
5.    Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.
6.    Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
7.    Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
8.    Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
9.    Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του συλλόγου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
10.    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

1.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
2.    Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
3.    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
4.    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
5.    Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
6.    Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
7.    Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
8.    Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον γραμματέα του Δ.Σ. για φύλαξη.

Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1.    Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
2.    Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
3.    Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
4.    Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
4.1    .Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
4.2    .Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
4.3    .Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.4    .Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4.5    .Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
4.6    .Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του συλλόγου.
4.7    .Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
4.8    .Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.9    .Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του συλλόγου.
4.10    .Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
4.11    .Η τροποποίηση του Καταστατικού του συλλόγου.
4.12    .Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
4.13    .Η αναστολή των εργασιών του συλλόγου.
4.14    .Η διάλυση του συλλόγου.
5.    Στις περιπτώσεις με στοιχεία  4.11, 4.13, 4.14 για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 14ο
Διοικητικό Συμβούλιο

1.    Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
2.    Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και σε περίπτωση απομάκρυνσης τους, αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
3.    Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
4.    Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
5.    Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το δίμηνο, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
6.    Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
7.    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8.    Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά αυτό δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
9.    Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
10.    Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
11.    Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
12.    Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
13.    Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την διοίκηση του συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

    Το Διοικητικό Συμβούλιο :
1.    Διοικεί το σύλλογο.
2.    Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
3.    Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
4.    Δια του προέδρου και του γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
5.    Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
6.    Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
7.    Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
8.    Διορίζει από τα μέλη του συλλόγου επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του συλλόγου.
9.    Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου.
10.    Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου
11.    Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο σύλλογος.
12.    Αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή, το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση.
13.    Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
14.    Διορίζει νομικό σύμβουλο του συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
15.    Συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύλλογο. 
16.    Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
17.    Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του συλλόγου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
18.    Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού και γενικότερα για την προβολή των σκοπών του σωματείου..
19.    Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
20.    Προτείνει τα επίτιμα μέλη του συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.
21.    Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το σύλλογο.

Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Προέδρου

1.    Ο Πρόεδρος :
1.1    .Συγκαλεί μαζί με τον  γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
1.2    .Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
1.3    .Εκπροσωπεί το συλλόγου ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
1.4    .Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.5    .Διεξάγει με τον  γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
1.6    .Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του συλλόγου.
1.7    .Υπογράφει με τον  ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
1.8    .Υπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
1.9    .Κινεί, συνυπογράφοντας με τον ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
1.10    .Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
1.11    .Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του συλλόγου.
1.12    .Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
2.    Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητες Γραμματέα

1.    Ο Γραμματέας :
1.1    Έχει την διεύθυνση της γραμματείας του συλλόγου.
1.2    Φροντίζει για την αλληλογραφία του συλλόγου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
1.3    Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.4    Τηρεί την σφραγίδα του συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
1.5    Συνεργάζεται με τα όργανα του συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.
1.6  Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
1.7    Είναι συνυπεύθυνος με τον πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του συλλόγου.
2.    Τον γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο
Αρμοδιότητες Ταμία

1.    Ο Ταμίας :
1.1    Έχει την διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου.
1.2    Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
1.3    Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο σύλλογος τηρεί στο Ταμιευτήριο.
1.4    Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.
1.5    Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.
1.6    Υποβάλλει κάθε τετράμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2.    Τον ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο
Εκλογή Αιρετών Μελών του συλλόγου.

1.    Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.
2.    Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό.
3.    Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη και καταχωρούνται στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
4.    Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, μέχρι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
5.    Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
6.    Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
7.    Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του συλλόγου.

Άρθρο 20ο
Ελεγκτική Επιτροπή

1.    Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τα τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους.
2.    Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους.
3.    Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, να τεθούν υπόψη του συλλόγου τα πορίσματα.
4.    Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 21ο
Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

1.    Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν αμείβονται και δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή  να συνάπτουν με τον σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

Άρθρο 22ο
Τροποποίηση Καταστατικού

1.    Ο σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
2.    Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 23ο
Εσωτερικοί Κανονισμοί

1.    Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
2.    Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της εγκρίσεώς τους.

Άρθρο 24ο
Διάλυση Σωματείου

1.    Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του συλλόγου.
2.    Την διάλυση του συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
3.    Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 25ο
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
    Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως μεταφέρεται στο «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας – Χρίστος Τσολάκης» και συγκεκριμένα στο φορέα που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.

Άρθρο 26ο
Σφραγίδα Σήμα

1.    Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του συλλόγου και την έδρα.
2.    Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του.

Άρθρο 27ο
Βιβλία του Σωματείου

    Τα βιβλία – έγγραφα που τηρεί ο Σύλλογος είναι :

1.    Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
2.    Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
3.    Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.
4.    Βιβλίο ταμείου - Εισπράξεων & Πληρωμών.
5.    Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.
6.    Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
7.    Αρχείο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

Ο Σύλλογος μπορεί ακόμα να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 28ο
Γενικές Διατάξεις

1.    Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
2.    Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 29ο
Προσωρινή Διάταξη
    Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :
    Ετήσια συνδρομή πέντε (5) €.

Άρθρο 30ο
Τελική Διάταξη
    Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Βέροια και υπογράφεται ως εξής :

Βέροια, 27 Μαρτίου 2013