Βέροια Εύηχη Πόλη 2021

Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2021-2022

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτοκόλλου : 284/8-4-2021
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
 
 
ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5
Στήριξη για μελέτες, Υπηρεσίες και Επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της πράξης:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
 
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας διακηρύττει ότι την  Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 θα διεξαχθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 17.00 μμ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ».  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 πμ.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010878842 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ».
 
Η προμήθεια συντίθεται από τα ακόλουθα τμήματα προμηθειών:
 
α) ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού χρήσης υπολογιστών», εκτιμώμενης αξίας 36.705,00 πλέον ΦΠΑ 8.809,20 (CPV: 30213300-8, 30231310-3, 38653400-1, 30213100-6, 30232110-8, 30121100-4, 30216110-0, 48760000-3, 48000000-8)
β) ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείου», εκτιμώμενης αξίας 13.948,00 πλέον ΦΠΑ 3.347,52 (CPV: 39122200-5, 39130000-2, 39112000-0)
γ) ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια βιβλίων», εκτιμώμενης αξίας 16.500,00 πλέον ΦΠΑ 990,00 (CPV: 22113000-5)
δ) ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια μουσικών οργάνων», εκτιμώμενης αξίας 15.259,78 πλέον ΦΠΑ 3.662,34 (CPV: 37313300-8, 37311100-2, 37315100-0, 37314320-1, 37313400-9, 37313000-5, 37321700-1, 37300000-1, 37316000-6, 37521000-6, 37312400-2, 37312000-8)
ε) ΤΜΗΜΑ 5: «Συστήματα Ασφαλείας Κτιρίου», εκτιμώμενης αξίας 1.708,00 πλέον ΦΠΑ 409,92 (CPV: 31625300-6)
στ) ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος home cinema», εκτιμώμενης αξίας 4.957,16 πλέον ΦΠΑ 1.189,72 (CPV: 38653400-1, 32343000-9, 32342412-3, 32323400-7, 38652120-7)
ζ) ΤΜΗΜΑ 7: «Προμήθεια συστημάτων θέρμανσης - ψύξης», εκτιμώμενης αξίας 3.477,11 πλέον ΦΠΑ 834,51 (CPV: 39717200-3, 45331220-4)
η) ΤΜΗΜΑ 8: «Προμήθεια φωτιστικών», εκτιμώμενης αξίας 3.372,20 πλέον ΦΠΑ 809,33 (CPV: 31524120-2, 31531000-7)
θ) ΤΜΗΜΑ 9: «Προμήθεια στορ παραθύρων», εκτιμώμενης αξίας 1.018,20 πλέον ΦΠΑ 244,37 (CPV: 39515100-6)
ι) ΤΜΗΜΑ 10: «Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής και μηχανής βιντεοσκόπησης», εκτιμώμενης αξίας 4.322,08 πλέον ΦΠΑ 1.036,30 (CPV: 38651000-3, 38651100-4, 38653110-1, 32333200-8)
 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα ή περισσότερα τμήματα σε έναν προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για κάθε τμήμα.
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση τη μελέτη με αριθμό  1/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία και το ΔΣ της Επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των 101.267,53   ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 122.600, 74 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.veriaculture.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα : Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης Ιούλιος 2019.
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή δύο χιλιάδες εικοσιπέντε ευρώ και τριανταπέντε λεπτά (2.025,35) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.  Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 150 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη
 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑ
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο : Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, αρμόδιος υπάλληλος Καρατόλιος Δημήτριος  (τηλ.: 2331078111 ή 2331078100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.