Βέροια Εύηχη Πόλη 2021

Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2021-2022

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

Σχέδιο προκήρυξης συνεργατών PDF Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθ. 13/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.
Αριθ.αποφ. 112/13    Π ε ρ ί λ η ψ η
«Σχέδιο προκήρυξης συνεργατών»
Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, στα γραφεία της επιχείρησης (Χώρος Τεχνών) ύστερα από την με ημερομηνία 9/12/13 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με την 43254/31.07.2007(ΦΕΚ 1492/Β/17.08.2007) απόφαση του ΥφΕΣΔΔΑ.
Διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο κ. Πρόεδρος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί του συνόλου 11 μελών βρέθηκαν 6 παρόντα  μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μιχαηλίδης Γιώργος, Παπαϊωάννου Μαρία, Γιαννουλάκης Βασίλειος, Γκέκα Δήμητρα, Ταρατσίδης Δημήτριος, Σαββίδου Ειρήνη,
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κούτρας Χρήστος, Γαϊτάνου Χριστίνα, Κοϊμτζής Μίλτος, Πετρομελίδης Βασίλης, Λαζαρίδης Άρης,

Παρόντες ήταν ο διευθυντής της ΚΕΠΑ Γιάννης Καμπούρης και ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΠΑ Σαββουλίδης Δημήτρης

Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε πως σύμφωνα με το εισερχόμενο έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 34210/30.8.2013 του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23.8.2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ280/Α΄) έχει εγκρίθηκε η κάλυψη 43 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού ορισμένου χρόνου για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014. Ο Πρόεδρος έχει εξουσιοδοτηθεί να συντάξει και να υπογράψει την προκήρυξη των 43 θέσεων, να θέσει τις σχετικές προθεσμίες για την δημοσίευση και την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των 43 θέσεων, να συντάξει και να υπογράψει την σχετική περίληψη για δημοσίευση στον έντυπο τοπικό τύπο και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια τόσο στην προκήρυξη όσο και στην περίληψη που θα δημοσιευθεί.

Η σχετική προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί, η συνεργάτης του κοσμήματος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. Επειδή όμως δεν υπήρχε αναπληρωματική στην ειδικότητά της, πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο συμπληρωματικής προκήρυξης για την πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού και συγκεκριμένα δύο συνεργατών για τα τμήματα κοσμήματος και κατασκευών τις θέσεις των οποίων κάλυπτε η εν λόγω συνεργάτης. Σε ότι αφορά τους μήνες εργασίας η διάρκεια που αναφέρεται στην προκήρυξη είναι η μέγιστη και μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν στην επιχείρηση.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
1    8 μήνες    1. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο (Προαιρετικά). Προϋπηρεσία διδασκαλίας κοσμήματος σε εκπαιδευτήρια ή εργαστήρια / σχολές του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων.
2.      Προϋπηρεσία στην ΚΕΠΑ (Προαιρετικά)
3. Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας, Πχ συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ. (Οι επιλεγέντες θα κληθούν να προσκομίσουν έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κλπ αν κατά την κρίση της ΚΕΠΑ απαιτηθούν που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο σημείωμα).   
                        
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 1    8 μήνες    1. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο (Προαιρετικά). Προϋπηρεσία διδασκαλίας κατασκευών σε εκπαιδευτήρια ή εργαστήρια / σχολές του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων.
2.      Προϋπηρεσία στην ΚΕΠΑ (Προαιρετικά)   
3. Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας, Πχ συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ. (Οι επιλεγέντες θα κληθούν να προσκομίσουν έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κλπ αν κατά την κρίση της ΚΕΠΑ απαιτηθούν που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο σημείωμα).   
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του προσωπικού  θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες.
Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία στην ΚΕΠΑ προστίθεται αθροιστικά. Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα στον οποίο πραγματοποιήθηκε.
Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.

Η μοριοδότηση στις ανωτέρω ειδικότητες διαμορφώνεται όπως παρακάτω.
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο    Έως 20 μόρια
Προϋπηρεσία στην ΚΕΠΑ    Έως 20 μόρια
Παρουσίαση και καλλιτεχνική δραστηριότητα    Έως 60 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ     Έως 100 μόρια
 
Μοριοδότηση
Βαθμολόγηση τυπικών ειδικών προσόντων    Κριτήριο βαθμολόγησης     Μόρια
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο    Χωρίς προϋπηρεσία     17 μόρια
-//-    Από 1 έως και 5 χρόνια     18 μόρια
-//-    Από 6 έως και 10 χρόνια    19 μόρια
-//-    Άνω των 10 ετών     20 μόρια
Προϋπηρεσία στην ΚΕΠΑ    Από 1 έως και 5 χρόνια     18 μόρια
-//-    Από 6 έως και 10 χρόνια    19 μόρια
-//-    Άνω των 10 ετών     20 μόρια
Παρουσίαση και καλλιτεχνική δραστηριότητα        Μέγιστο 60 μόρια

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)    Αίτηση υποψηφιότητας – Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία της ΚΕΠΑ (Μπιζανίου και Π. Μελά γωνία, 3ος όροφος, τ. 2331078100).
2)    Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3)    Πρόσφατο σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας
4)    Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων όπου απαιτείται
5)    Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:
Α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Β) Είτε με όμοιου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας, ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
Γ) Είτε με όποια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ.3 του Ν.2527/1997
Δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
Ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
6) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην γραμματεία του Χώρου Τεχνών (Μπιζανίου και Π. Μελά γωνία, 3ος όροφος, τ. 2331078100, 78100, 78105) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν έχει προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, ή προϋπηρεσία του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Σε τέτοια περίπτωση, προϋπόθεση για την πρόσληψη θα αποτελεί η προσκόμιση της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα πριν την υπογραφή της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Εφόσον η επιχείρηση το κρίνει σκόπιμο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά πριν την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2.-Την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την συμπληρωματική προκήρυξη για τις θέσεις που αναφέρονται όπως στην εισήγηση.  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαηλίδης Γεώργιος     
Η τηρούσα τα πρακτικά

Πέτρου Ξένια  
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια,  12/12/2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχαηλίδης Γεώργιος