Βέροια Εύηχη Πόλη 2021

Εκπαιδευτικά Τμήματα της ΚΕΠΑ 2021-2022

Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 2019

Μουσείο εκπαίδευσης ''ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ''

 
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος  του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ» παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας)  στο grammatia@veriaculture.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για την αίτηση εγγραφή σας.

Έγκριση ή μη πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού 2013-2014 PDF Εκτύπωση
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθ. 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.
Αριθ.αποφ. 78/13 Π ε ρ ί λ η ψ η
«Έγκριση ή μη πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού 2013-2014»
Σήμερα 14 Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, στα γραφεία της επιχείρησης (Χώρος Τεχνών) ύστερα από την με ημερομηνία 11/10/13 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με την 43254/31.07.2007(ΦΕΚ 1492/Β/17.08.2007) απόφαση του ΥφΕΣΔΔΑ.
Διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο κ. Πρόεδρος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί του συνόλου 11 μελών βρέθηκαν 8 παρόντα  μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μιχαηλίδης Γιώργος, Γιαννουλάκης Βασίλειος, Γκέκα Δήμητρα, Κοϊμτζής Μίλτος, Παπαϊωάννου Μαρία, Ταρατσίδης Δημήτριος, Σαββίδου Ειρήνη Λαζαρίδης Άρης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Πετρομελίδης Βασίλης, Κούτρας Χρήστος, Γαϊτάνου Χριστίνα
 
Ο κ. Λαζαρίδης παραβρέθηκε κατά τη διάρκεια του 1ου θέματος, του 2ου και του 3ου θέματος
Ο κ. Κοϊμτζής παραβρέθηκε κατά τη διάρκεια του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου θέματος  
Παρόντες ήταν ο διευθυντής της ΚΕΠΑ Γιάννης Καμπούρης και ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΠΑ Σαββουλίδης Δημήτρης
 
Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προκήρυξης για τις προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της επιχείρησης με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις παρουσιάσεις όπως είχε οριστεί στις αποφάσεις: 73/2013, 74/2013, 75/2013, 76/2013 καθώς και στην σχετική νομοθεσία.  Δεν βαθμολογήθηκαν για ορισμένες θέσεις οι υποψήφιοι που δεν διέθεταν το αναγκαίο από την προκήρυξη τίτλο σπουδών. 
Ο σχετικός πίνακας κατάταξης ανά θέση με την αναλυτική βαθμολογία παρουσιάζεται παρακάτω.  Έτσι με βάση τον πίνακα κατάταξης και τους μαθητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή η ΚΕΠΑ θα κάνει την πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.  Υπενθυμίζεται ότι με το έγγραφο 34210/30.8.2013 του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν εγκριθεί 43 θέσεις για διάφορες ειδικότητες και σε καμία περίπτωση ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων δεν θα υπερβεί τα 43 άτομα.  
Ο κ. Ταρατσίδης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ πως σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία το ΑΣΕΠ θα ελέγξει την διαδικασία είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην προκήρυξη καθώς και για την τήρηση κανόνων δημοσιότητας, διαφάνειας κλπ.    
 

Ο πίνακας σε μορφή PDF