Περίληψη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκτύπωση
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23.8.2013 απόφαση της επιτροπής του αρ.2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄) και τις υπ’ αριθμ. 73/13, 74/13, 75/13, 76/13 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως σαράντα τριών (43) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέλευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 και ειδικότερα: ενός καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού ωδείου Βέροιας, ενός καλλιτεχνικού διευθυντή της σχολής χορού, 4 καθηγητών πιάνου, πέντε κιθάρας, δύο καθηγητών σχολής εγχόρδων (βιολιού, βιολοντσέλου) τριών καθηγητών πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, φλάουτου τρομπέτας), τριών καθηγητών υποχρεωτικών και  ειδικών θεωρητικών  μαθημάτων, ενός καθ. μονωδίας, ενός καθ. βυζαντινής μουσικής, ενός μαέστρου χορωδίας, δύο δασκάλων μουσικής προπαιδείας/ μουσικοκινητικής  αγωγής, τεσσάρων καθ. Σύγχρονου τμήματος μουσικής (ακορντεόν, αρμονίου, ηλεκτρικής κιθάρας, ντραμς), ενός δασκ. μπουζουκιού, δύο μαέστρων φιλαρμονικής, ενός συνοδού μπαλέτου, δύο καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού, ενός δασκ. λάτιν χορών, ενός δασκ. Hip –hop χορού, δύο καθ. ζωγραφικής, ενός καθ. βιτρώ, ενός καθ. κοσμήματος, τριών καθ.παραδοσιακών χορών.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο . 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού αναφέρονται λεπτομερώς στις υπ’ αριθμ. 73/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΟΕΘΦ-ΓΥΤ), 74/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΟΕΘΦ-ΞΨΝ), 75/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΟΕΘΦ-96Η) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ που είναι αναρτημένες, στο site: www.veriaculture.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον Δήμο Βέροιας.

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (κ. Βέρρος, κ. Πέτρου), 2331078105 (κ. Μυλωνά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής που θα επιλέξει τους υποψηφίους στις 8/10/2013, που θα συνεδριάσει στον Χώρο Τεχνών. 
 
 
Σχέδιο προκήρυξης συνεργατών
Σχέδιο προκήρυξης καλλιτεχνικού διευθυντή ωδείου
Σχέδιο προκήρυξης καλλιτεχνικού διευθυντή σχολής χορού
 
 
Ο πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
 
 
Μιχαηλίδης Γιώργος