Έγκριση ή όχι πίνακα κατάταξης καλλιτεχνικών – εκπαιδευτικών συνεργατών 2012-2013 Εκτύπωση

Από το υπ’ αριθ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.

Αριθ.αποφ. 110/12    Π ε ρ ί λ η ψ η

«Έγκριση ή όχι πίνακα κατάταξης καλλιτεχνικών – εκπαιδευτικών συνεργατών 2012-2013»

Το πλήρες άρθρο σε μερφή pdf