Εκπαιδευτικά Τμήματα 2023-2024

 

Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

 

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού 2014-2015 PDF Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθ. 11/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.
Αριθ.αποφ. 71/14  

 Π ε ρ ί λ η ψ η
«Έγκριση ή μη πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού 2014-2015»
Σήμερα 24 Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, στα γραφεία της επιχείρησης (Χώρος Τεχνών) ύστερα από την με ημερομηνία 21/10/14 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με την 43254/31.07.2007(ΦΕΚ 1492/Β/17.08.2007) απόφαση του ΥφΕΣΔΔΑ.
Διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο κ. Πρόεδρος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί του συνόλου 11 μελών βρέθηκαν 9 παρόντα  μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σοφιανίδης Γιώργος, Λυκοστράτης Βασίλης, Ιακωβίδου Ευγενία, Τσιαμήτρος Νικόλαος, Παπαδίνα Πετρούλα, Γεωργιάδου Παρθένα, Παπαδοπούλου Μαρία, Σιακαβάρας Αθανάσιος, Ταρατσίδης Δημήτριος,

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κούτρας Χρήστος, Τρανίδης Μιχάλης

Στο συμβούλιο παραβρέθηκε  και ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΠΑ Σαββουλίδης Δημήτρης

Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προκήρυξης για τις προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της επιχείρησης με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις παρουσιάσεις όπως είχε οριστεί στις αποφάσεις: 64/14,65/14,66/14, καθώς και στην σχετική νομοθεσία.  Δεν βαθμολογήθηκαν για ορισμένες θέσεις οι υποψήφιοι που δεν διέθεταν το αναγκαίο από την προκήρυξη τίτλο σπουδών.

Ο σχετικός πίνακας κατάταξης ανά θέση με την αναλυτική βαθμολογία παρουσιάζεται παρακάτω.  Έτσι με βάση τον πίνακα κατάταξης και τους μαθητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή η ΚΕΠΑ θα κάνει την πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.  Υπενθυμίζεται ότι με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/63/9539/16-4-2014 απόφαση της επιτροπής του αρ.2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄) έχουν εγκριθεί 34 θέσεις για διάφορες ειδικότητες και σε καμία περίπτωση ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων δεν θα υπερβεί τα 34 άτομα.  

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία το ΑΣΕΠ θα ελέγξει την διαδικασία είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από ένσταση για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην προκήρυξη καθώς και για την τήρηση κανόνων δημοσιότητας, διαφάνειας κλπ.    

Ο πίνακας κατάταξης έχει ως εξής: (κάντε κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο pdf)


Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2.-Την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης
αποφασίζει ομόφωνα     
1) Εγκρίνει τον πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 όπως στην εισήγηση.
2) Εγκρίνει  την πρόσληψη των ανωτέρω με τις αντίστοιχες ειδικότητες, των οποίων ο αριθμός θα εξαρτηθεί από τις εγγραφές των μαθητών στα τμήματα και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους 34. Η ημερομηνία πρόσληψης θα είναι η ημερομηνία αναγγελίας της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας  σύμφωνα με την σειρά του πίνακα κατάταξης και να ρυθμίσει κάθε σχετική λεπτομέρεια τόσο τις αρχικές όσο και τυχόν επόμενες σε αντικατάσταση αποχωρούντος εκπαιδευτικού προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφιανίδης Γεώργιος     


Η Γραμματέας του ΔΣ
Μυλωνά Όλγα

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια,  24/10/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σοφιανίδης Γεώργιος