Εκπαιδευτικά Τμήματα 2023-2024

 

Βέροια Εύηχη Πόλη 2022

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2014 - 2015 PDF Εκτύπωση

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ      

• Έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ’όσον αυτά εξοφληθούν έως 31 Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους. Η έκπτωση αυτή ισχύει για όλα τα τμήματα. 

• Έκπτωση 40% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ’ όσον κάποιος φοιτά ο (η) ίδιος ή ο (η) σύζυγος σε ένα ή περισσότερα τμήματα ή φοιτά ο (η) ίδιος και ένα ή περισσότερα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα και ο γονέας είναι πολύτεκνος. Η έκπτωση αυτή ισχύει εφόσον όλα τα  παιδιά ή ο (η) σύζυγος είναι εξαρτώμενα και για όσο καιρό είναι. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται κατά αναλογία (όχι πλήρη) με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα β) τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές η σχολεία ή ΙΕΚ του εσωτερικού ή εξωτερικού  γ) τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. δ) τα άγαμα τέκνα εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. ε) τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που είναι τέκνα του πολύτεκνου στ) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και κάθε άλλου σχετικού δικαιολογητικού. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 30.000€.

• Έκπτωση 40% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ’ όσον κάποιος φοιτά ο(η) ίδιος ή ο(η) σύζυγος σε ένα ή περισσότερα τμήματα ή φοιτά ο(η) ίδιος και ένα ή περισσότερα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα και ο γονέας είναι τρίτεκνος. Η έκπτωση αυτή ισχύει εφόσον όλα τα  παιδιά ή ο(η) σύζυγος είναι εξαρτώμενα και για όσο καιρό είναι. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται κατά αναλογία (όχι πλήρη) με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα β) τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές η σχολεία ή ΙΕΚ του εσωτερικού ή εξωτερικού  γ) τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. δ) τα άγαμα τέκνα εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. ε) τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που είναι τέκνα του τρίτεκνου στ) ο(η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και κάθε άλλου σχετικού δικαιολογητικού. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 25.000€.

• Έκπτωση 25% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για κάθε τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτό που κατά την στιγμή της εγγραφής οι γονείς του είναι διαζευγμένοι ή έχει εν ζωή έναν μόνο γονέα ή κανέναν και είναι άγαμο και ανήλικο έως 18 ετών. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 15.000€. Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους.   

• Έκπτωση 25% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για κάθε άνεργο ή για οποιοδήποτε άγαμο και ανήλικο έως 18 ετών, που είτε ο ένας γονέας του είτε και οι δύο είναι άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την στιγμή της εγγραφής του. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας-πραγματικό ή τεκμαρτό- είναι ανώτερο των 15.000€. Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους και κάρτας ανεργίας.   

• Έκπτωση 15%  στο συνολικό ποσό των διδάκτρων, όταν κάποιος φοιτητής φοιτά σε ένα ή περισσότερα τμήματα.  Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση π ρ ό σ φ α τ η ς  βεβαίωσης φοίτησης. 

• Κλιμάκια εκπτώσεων 

Μέχρι 350,00€ καμία έκπτωση          
Από 350,01– 705,00€ έκπτωση 5%   
Από 705,01€ - 1.057,00€ έκπτωση 8%  
Από 1.057,01€  και άνω έκπτωση 10%
Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν αν κάποιος φοιτά ο ίδιος σε περισσότερα από ένα τμήματα ή φοιτά ο ίδιος ή και ένα ή περισσότερα από τα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Η έκπτωση αυτή γίνεται πάντα στο τέλος της περιόδου και αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις.  Δεν συνυπολογίζονται εξέταστρα, συμμετοχή σε σεμινάρια και ότι άλλο προκύψει αλλά μόνο δίδακτρα 
 
• Λοιπές Ρυθμίσεις:        
1. Εφόσον κάποιος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τα δίδακτρα έως την αρχή της επόμενης εκπαιδευτικής χρονιάς (δηλαδή το αργότερο μέχρι 15/8 της επόμενης χρονιάς) δεν ισχύει καμία έκπτωση μετά.
2. Με την εγγραφή στα τμήματα της επιχείρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά το ποσόν των 15,00€ ως εγγραφή. Το ποσόν αυτό αποτελεί τμήμα των διδάκτρων και δεν επιστρέφεται. Μη καταβολή των 15,00€ δε σημαίνει τίποτα και δε θεωρείται ότι έγινε εγγραφή. 
3. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση διπλή έκπτωση, δηλαδή έκπτωση για δύο λόγους, αλλά η πιο συμφέρουσα για τον πελάτη.
Με την εγγραφή και την φοίτηση στα τμήματα της επιχείρησης όλοι οι παραπάνω όροι γίνονται αυτόματα αποδεκτοί από τον μαθητή και τους κηδεμόνες του. 
4. Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση των μαθημάτων από εκείνους που δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους (της προηγούμενης χρονιάς) δηλαδή το αργότερο έως τις 15/9 της επόμενης εκπαιδευτικής χρονιάς 
                       
Εξόφληση δόσεων
1η δόση, 20-31 Οκτωβρίου 
2η δόση, 20-30 Νοεμβρίου 
3η δόση, 20-31 Δεκεμβρίου 4η δόση, 20-31 Ιανουαρίου 
5η δόση, 20-28 Φεβρουαρίου 
6η δόση, 20-31 Μαρτίου 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Α΄ προκατακρτική, Β΄προκαταρκτική, Α΄κατωτέρα, Β΄κατωτέρα
εβδομαδιαίως 2Χ20΄ όργανο
 
Γ΄κατωτέρα, Α΄μέση, Β΄μέση, Γ΄μέση
εβδομαδιαίως 2Χ30΄ όργανο
 
Α΄ ανωτέρα, Β΄ ανωτέρα, Γ΄ ανωτέρα
εβδομαδιαίως 2Χ40΄ όργανο  
 
Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα μουσικής τα οποία γίνονται ομαδικά, μία ή δύο φορές την εβδομάδα. 
Οι μαθητές Ανωτέρας παρακολουθούν επιπλέον το μάθημα Μουσικής Δωματίου (τρία χρόνια) ενώ οι μαθητές Ανωτέρας και το μάθημα της Prima Vista (δύο χρόνια).  
Στην Ορχήστρα συμμετέχουν υποχρεωτικά όσοι μαθητές φοιτούν  στο τμήμα φλάουτου, κλαρίνου, τρομπέτας από την  Β΄ Κατωτέρα και μαθητές βιολιού, βιολοντσέλου από την Γ΄ Κατωτέρα μέχρι το τέλος των σπουδών τους. 
Το μαθητολόγιο Α΄ εξαμήνου ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου και στην συνέχεια αποστέλλεται στο Υ.Π.Α.. 
Υπογραμμίζουμε ότι, όλοι οι μαθητές- παλαιοί και νέοι- του Ωδείου θα πρέπει μέχρι 15 Οκτωβρίου να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους απευθυνόμενοι στην Γραμματεία του Ωδείου.  Σε αντίθετη περίπτωση, η διεύθυνση του Ωδείου δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη ή μη εγγραφή κάθε μαθητή στο Μαθητολόγιο.  Το ίδιο ισχύει και για το Μαθητολόγιο Β΄ εξαμήνου με τελική ημερομηνία υποβολής της εγγραφής την 5η Φεβρουαρίου.
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ    
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α’ ΘΕΩΡΙΑΣ + Α’ ΣΟΛΦΕΖ + Α’ DICTEE
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β’ ΘΕΩΡΙΑΣ + Β’ ΣΟΛΦΕΖ + Β’ DICTEE
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ’ ΘΕΩΡΙΑΣ + Γ’ ΣΟΛΦΕΖ + Γ’ DICTEE  + ΧΟΡΩΔΙΑ 
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ’ ΣΟΛΦΕΖ + Δ’ DICTEE + ΧΟΡΩΔΙΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ε’ ΣΟΛΦΕΖ + Ε’ DICTEE + Α’ ΑΡΜΟΝΙΑΣ + Α’ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β’ ΑΡΜΟΝΙΑΣ + Β’ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ + ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ’ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
 
• Τα μαθήματα θεωρητικών, όταν ένας μαθητής φοιτά σε τμήματα οργανικής μουσικής, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, 
εκτός από αυτά που αφορούν την φοίτηση στα τμήματα Ειδικού Αρμονίας,  Αντίστιξης, Ενοργάνωσης, Φούγκας και Σύνθεσης.  
• Στην περίπτωση που ο μαθητής συμμετέχει σε: κατατακτήριες, πτυχιακές ή διπλωματικές εξετάσεις καταβάλει
στη γραμματεία εξέταστρα για τη αμοιβή των μελών της επιτροπής. 
• Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται από τις εκάστοτε αναρτημένες ανακοινώσεις της ΚΕΠΑ στους πίνακες ανακοινώσεων που τους αφορούν. 
 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διάρκεια σπουδών 
Μουσική Προπαιδεία (1 Οκτωβρίου - 31 Μαΐου)
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας (15 Σεπτεμβρίου - 30 Ιουνίου) – αναγνωρισμένο πτυχίο 
Σχολή Αρμονίου (15 Σεπτεμβρίου - 30 Ιουνίου) – βεβαίωση σπουδών 
Σχολή Χορού (15 Σεπτεμβρίου - 31 Μαΐου) – βεβαίωση σπουδών
Εργαστήρι Ζωγραφικής, Βιτρώ, Κόσμημα (1 Οκτωβρίου - 31 Μαΐου) – βεβαίωση σπουδών
Παραδοσιακοί χοροί (1 Οκτωβρίου - 31 Μαΐου) – βεβαίωση σπουδών
Φιλαρμονική (15 Σεπτεμβρίου - 15 Ιουνίου) – βεβαίωση σπουδών
 
Ημέρες επίσημων αργιών κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους: 16η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, από 24/12 έως και 7/1, των τριών Ιεραρχών, 25η Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, από Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά, 1η Μαΐου, το Σάββατο πριν την Κ. Δευτέρα (ισχύει μόνο για το ωδείο), Αγίου Πνεύματος.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά στην πραγματοποίηση μαθημάτων τις ημέρες με δύσκολες καιρικές συνθήκες (χιόνια κ.λ.π.) η Κ.Ε.Π.Α. θα εκδίδει κάθε φορά ανακοίνωση. 
Το μάθημα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του μαθητή, ΔΕΝ αναπληρώνεται. 
 
Κάθε μαθητής που διακόπτει την φοίτησή του σε οποιοδήποτε τμήμα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, απαραίτητα θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα την Γραμματεία της Επιχείρησης, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στις χρεώσεις των διδάκτρων. 
 
Η Γραμματεία θα πρέπει να ενημερώνεται και στις περιπτώσεις απλής απουσίας του μαθητή από το μάθημα από τους γονείς ή κηδεμόνες του ανήλικου μαθητή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία τηλ. 23310 /  78100, 78101, 78105 από 7.00-15.00 και 17.30-20.30, Σάββατο 8.00-14.00